Vedtægter

Vedtægter for Thy-Mors Husflid

1. Foreningens navn

Foreningens navn er Thy-Mors Husflid med hjemsted i Morsø Kommune.

2. Landsforbund

Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora.

3. Formål

Foreningens formål er at fremme og udvikle den danske husflid og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier, der er relevante og vigtige for den enkelte og for fællesskabet. 

4. Virksomhed 

Formålet søges opnået gennem medlemsaktiviteter og forskellige værkstedsaktiviteter samt udstillingsvirksomhed indenfor relevante fag og emner.

5. Medlemmer 

Alle personer over 18 år kan blive medlem af foreningen, såfremt de kan tilslutte sig formålet. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

6. Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i perioden 15. februar til 15. marts og indkaldes med mindst 14 dages  varsel med dagsorden indeholdende mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent ogf reeferent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

4. Indkomne forslag fra medlemmerne.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Eventuelt.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. På den årlige generalforsamling er skiftevis 3 og 2 af medlemmerne på valg.

Valgperioden for suppleanter er 1 år. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder 1. suppleanten på pladsen indtil næste generalforsamling.

Revisorerne vælges for 2 år således, at der vælges 1 hvert år.

Revisorsuppleanten vælges for 1 år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigedes antal.

Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

Skriftlig afstemning ved generalforsamlingen foretages, blot et medlem ønsker det.

7. Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger.

Stk. 2 For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens forpligtelser.

8. Regnskab

Regnskabet følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af revisorerne i henhold til almindelige regler for regnskabsaflæggelse og revision. Det reviderede regnskab udleveres ved den ordinære generalforsamling.

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/4 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

10. Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidigt udsendt dagsorden. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

11. Nedlæggelse af foreningen

Stk. 1 Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst holdes 14 dage efter den første.

Stk. 2 Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler m.v., skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

12. Anvendelse af foreningens midler

Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til Fora eller til Dansk Husflidsselskabs mindefond, hvor de kan anvendes til støtte for andre husflidsforeninger. Bestyrelsen beslutter fordelingen af eventuelle aktiver mellem de nævnte formål.

13. Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er i overensstemmelse med vedtægterne for Fora og træder efter godkendelse i Fora i kraft den 1. april 2018. De erstatter hidtil gældende vedtægter.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. 03. 2018.


Thy-Mors Husflid
Sundbyvej 42, Sundby Mors
7950 Erslev

Telefon: 30286267

Mail: thymorshusflid@gmail.com

CVR: 30959698

Rutebilen mellem Nykøbing og Thisted har stoppested lige foran Husflidshuset.

Medlem af Fora