Generalforsamling

Generalforsamlingen blev holdt den 7. marts 2022

Generalforsamling i Thy-Mors Husflid

mandag den 7. marts 2022.

Der deltog 35 medlemmer i generalforsamlingen.

1. Knud Jensen blev valgt som ordstyrer, Elin Trudslev Sørensen og Gert Havn som stemmetællere og Anni Knudsen som referent. Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning: Kirsten fremlagde formandens beretning, som indeholdt stort og småt fra endnu et turbulent coronaår. Beretningen blev efterfølgende godkendt med klapsalver.

3. Regnskabet: Tage fremlagde og gennemgik det udleverede  regnskab punkt for punkt. Som det fremgik af foreningens regnskab, så er vi kommet ud af 2021 med et overskud på 17.707,62 kr., hvilket må siges at være ganske flot idet huset har været lukket ned ad flere omgange.

Der var spørgsmål til, om der var blevet ansøgt til Morsø Kommune i 2022 om penge fra materialekontoen. Tage kunne berette, at dette ikke var tilfældet. Tage havde orienteret bestyrelsen om, at pengene kunne søges, men bestyrelsen fik ikke ansøgt om pengene til tiden.

Der blev rettet kritik af den siddende bestyrelse for ikke at have søgt Dragstrup-Skallerup Sparekasse Fond. Bestyrelsen har ikke haft så stor fokus på at få ansøgt om penge og vidste ikke besked om netop denne fonds ansøgningsfrist og havde ikke set opslaget.

Hvis der er nogen, som ser er opslag eller lignende om mulige fonde, der kunne søges, er det afgørende, at informationen gives videre.

Regnskabet blev godkendt med applaus og tak til Tage.

4. Indkomne forslag: Tage stillede følgende forslag:

A: Kontingentændring. At alle betaler samme kontingent 150 kr. Altså at der ikke gives rabat længere til familiemedlemsskab. Alle stemte for denne ændring, og det blev hermed vedtaget.

Der blev ligeledes stemt om, om man skal betale fuldt kontingent uanset, hvornår på året man melder sig ind. 17 stemmer for og 13 imod. Dette blev også vedtaget.

B: Udvidelse af bestyrelsen. At bestyrelsen udvides fra 5 til 7 medlemmer. Det blev vedtaget med 30 stemmer for. Ingen imod.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Åse Andersen (modtog genvalg), Anni Dahl Knudsen og Birthe Dahl (modtog ikke genvalg).

Følgende blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer: Poul Erik Bilstrup, Erik Majgaard, Bodil Havn og Nini Thorning.

6. Valg af suppleanter: Jørgen Østergaard blev valgt som 1. suppleant og Tage Trudslev Sørensen som 2. suppleant.

7. Valg af revisor: Knud Jensen modtog genvalg.

8. Valg af revisorsuppleant: Jørgen Mortensen blev valgt ind.

9. Fastsættelse af kontingent: Nyt kontingent 150 kr. pr. person.

10. Eventuelt: 

A. En dårlig stemning i foreningen blev diskuteret. Vi skal huske at se fremad og sørge for at hjælpe hinanden i stedet for at modarbejde hinanden. Der bør være plads til alle i Thy-Mors Husflid. Der har desværre været et hold, der har valgt at leje lokaler udenbys, da der har været uoverensstemmelser. Dette er en trist udvikling, som forhåbentlig ikke fortsætter.

B. Der var tak fra Nini til bestyrelsen for indsatsen under den svære coronatid.

 

10. marts 2022

Referent Anni Knudsen


Thy-Mors Husflid
Sundbyvej 42, Sundby Mors
7950 Erslev

Telefon: 30286267

Mail: thymorshusflid@gmail.com

CVR: 30959698

Rutebilen mellem Nykøbing og Thisted har stoppested lige foran Husflidshuset.

Medlem af Fora